20090829

ഓണപ്പൂവ്

പി. കുഞ്ഞിരാമന്‍ നായര്‍

ചേണുറ്റ മാബലി നാട്ടിലിപ്പോ-

ളോണമാണോണമാണോണപ്പൂവേ!

ഉച്ചിയില്‍ ച്ചോളക്കുമം കണ്ടു,

കൊച്ചുപയറിന്‍ കളികള്‍ കണ്ടു

താരകാരാജി പതഞ്ഞലിഞ്ഞു

ചേരുഷീയോണ നിലാവു കണ്ടു

ദാണപുലരെത്തുയിലുണര്‍ത്തും

തേനൊലിപ്പാട്ടില്‍ പൊരുളു കണ്ടു

മത്ത കളിക്കുമിപ്പന്തല്‍ കണ്ടു

പത്തുനാളിങ്ങു പൊറുത്തു കൂടേ ?

കുഞ്ഞുവയറില്‍ ഞരക്കമുണ്ടു,

പഞ്ഞവും പാടുവുണ്ടെങ്കിലും നീ.

പോവല്ലേ പോവല്ലേ ഓണപ്പൂവേ!

ജീവനും ജീവനും മോണപ്പൂവേ!

തൈക്കുളിര്‍ക്കാറ്റും മുകിലുകളും

പൂക്കളും പാടും പറവകളും

പിഞ്ചുകിടാങ്ങളുമോണവില്ലും

നെഞ്ചിലിന്നൊത്തു കളിപ്പതെങ്ങോ,

സുന്ദരമാനന്ത സംപൂര്‍ണമാ-

മന്ദിരത്തില്‍ പടിന്നതില്‍ ചൂണ്ടി,

മാനുഷ മെല്ലാരുമൊന്നുപോലാം

മാവേ ലിനാടിന്‍ വഴികള്‍ ചൂണ്ടി,

തള്ളിവരും പുലരോണക്കാറ്റില്‍-

ത്തള്ളിക്കളിക്ക നീമോണപ്പൂവേ!

തള്ളിവരുന്ന നിലാപൊളിയില്‍-

ത്തുള്ളിവരിക നീ കണ്മണിയേ!

കാറ്റിലിണങ്ങിക്കളിക്ക, ജീവന്‍

പോറ്റിപുലര്‍ത്തുമെന്‍ പൊന്‍കിനാവേ!

No comments:

Post a Comment