20170815

മഹാബലിചരിതം ഓണപ്പാട്ടു്


1. ''ആരോമൽ പൈങ്കിളിപ്പെൺകിടാവേ
2. പാരാതെ വന്നങ്ങരികത്തിരി

3. എങ്ങു്ന്നു് വന്നൂ കിളിക്കിടാവേ?''
4. ''തൃക്കടല്ക്കരേന്നു് വന്നു ഞാനും''

5. ''തൃക്കാ'ക്കരെയെന്തു് വാർത്തയുള്ളൂ?''
6. ''അക്കഥ ചൊൽവാനെളുതല്ലൊട്ടും!''

7. ഖിന്നതവിട്ടു് കിളിക്കിടാവു്
8. നന്നായ് തെളിഞ്ഞു പറഞ്ഞു മെല്ലെ

9. മാതേവരുമെൻ ഗുരുക്കന്മാരും
10. ഉൾക്കാമ്പിൽ വന്നു് തുണച്ചിടേണം

11. തൃക്കാ'ക്കരെത്തിരു മന്നവൻറെ
12. വാർത്തകൾ കേൾപ്പിൻ മഹാലോകരേ,

13. മാവേലി നാടു് വാണീടും കാലം
14. മാനുഷരെല്ലാരുമൊന്നു് പോലെ

15. ആനന്ദത്തോടെ വസിയ്ക്കും കാലം
16. ആപത്തങ്ങാർക്കുമൊട്ടില്ല താനും

17. ആധികൾ വ്യാധികളൊന്നുമില്ലാ
18. ബാലമരണങ്ങൾ കേൾപ്പാനില്ലാ

19. എല്ലാ കൃഷികളുമൊന്നു്‌പോലെ
20. നെല്ലിനു് നൂറു് വിളവതുണ്ടു്

21. പത്തായമെല്ലാം നിറവതുണ്ടു്
22. പത്തായിരത്താണ്ടേരിപ്പതുണ്ടു്

23. ദുഷ്ടരെ കൺകൊണ്ടു് കാൺമാനില്ല
24. നല്ലവരല്ലാതെയില്ല പാരിൽ

25. ഭൂലോകമൊക്കെ കനകമത്രേ!
26. ആലയമൊക്കെയുമൊന്നു് പോലെ

27. നല്ല കനകം കൊണ്ടെല്ലാവരും
28. ആഭരണങ്ങളണിഞ്ഞു് കൊണ്ടു്

29. നാരിമാർ ബാലൻമാർ മറ്റുള്ളോരും
30. നീതിയോടെങ്ങും വസിയ്ക്കും കാലം

31. കള്ളവുമില്ലാ ചതിവുമില്ലാ
32. എള്ളോളമില്ലാ പൊളിവചനം

33. വെള്ളിക്കോലാദികൾ നാഴികളും
34. എല്ലാം കണക്കതിൻ തുല്യമായി

35. കള്ളപ്പറയും ചെറുനാഴിയും
36. കള്ളത്തരങ്ങൾ മറ്റൊന്നുമില്ല!

37. നല്ല മഴ പെയ്യും വേണ്ടുന്നേരം
38. നല്ലപോലെല്ലാവിളവും ചേരും

39. വേദിയർ വേദവും സംഗീതവും
40. യാഗാദി കർമ്മം മുടക്കിടാതെ

41. രക്ഷിച്ചു് വാഴുന്ന കാലത്തിങ്കൽ
42. മാവേലിയെന്നൊരാ രാജാവല്ലോ

43. മാനുഷരോടങ്ങരുളിച്ചെയ്തു:
44. ''നിങ്ങളെല്ലാരുമനുസരിപ്പിൻ

45. അല്ലല് കൈവിട്ട തിരുന്നാളല്ലോ
46. തൃച്ചിങ്ങമാസത്തിരുവോണങ്ങൾ''

47. അന്നൊരു വേല വിചിത്രമായി
48. വന്ദിച്ചു് കൊണ്ടു് തുടങ്ങിവന്നു

49. തൃക്കാ'ക്കരപ്പനു് ഓണം കാൺമാൻ
50. പോകണമെല്ലാരുമെന്നുവന്നു

51. ''തൃക്കാ'ക്കരെയ്ക്കു് നാമൊക്കെച്ചെന്നു്
52. തൃക്കാ'ക്കരപ്പനു് ഓണം കാൺമാൻ

53. പോകണമെന്നുപുറപ്പെട്ടാറെ
54. ബാലന്മാർ വൃദ്ധന്മാർ മറ്റുള്ളോരും

55. തൃക്കാക്കരെയ്ക്കു് വയിനടന്നു്
56. ദുഃഖിപ്പാനേതുമെളുതല്ലല്ലോ''

57. എന്നതുകേട്ടാറെ മാവേലിയോ
58. മാനുഷരോടന്നരുളിച്ചെയ്തു

59. ''ഇന്നു് തുടങ്ങി നാമെല്ലാവരും
60. ഇല്ലങ്ങൾ തോറുമലങ്കരിച്ചു്

61. ചെത്തിയടിച്ചു് മെഴുകിത്തേച്ചു്
62. നല്ത്തറയിട്ടു് കളമെഴുതി

63. തുമ്പമലരാദി പുഷ്പങ്ങളും
64. അമ്പോടെയിട്ടു് വിചിത്രമായി

65. പത്തു് നാൾ മുമ്പേ വന്നത്തംതൊട്ടു്
66. എത്രയും ഘോഷങ്ങളെന്നേ വേണ്ടൂ

67. നാരിമാർ വൃദ്ധൻമാർ മറ്റുള്ളോരും
68. ആകെക്കുളിച്ചവരൂൺ കഴിഞ്ഞും

69. അങ്ങനെ തന്നെയും ദിക്കു് തോറും
70. ഘോഷങ്ങളൊക്കെയുമൊന്നു് പോലെ

71. മാവേലി രക്ഷിച്ചു് വാഴും കാലം
72. അക്കാലമൊക്കെയുമൊന്നു് പോലെ

73. ഉണ്ണിയായ് വന്നൊരു വാസുദേവൻ
74. മാവേലി തന്നോടു് യാചിക്കുന്നു:

75. ''മൂപ്പിടി മണ്ണെനിയ്ക്കാശയുണ്ടാം''
76. ''മൂപ്പിടി മണ്ണുമളന്നു് കൊൾക''

77. മൂപ്പിടി മണ്ണന്നളന്ന നേരം
78. മൂപ്പിടി മണ്ണു് തികഞ്ഞീലാന്നു്

79. മാവേലി മണ്ണുപേക്ഷിച്ചശേഷം
80. മാധവൻ നാടു് വാണിടും കാലം

81. ആകവേ ആയിരം ബ്രാഹ്മണരെ
82. നിത്യവുമൂട്ടിത്തുടങ്ങിയല്ലോ

83. മോടികളൊക്കെയും മാറിയല്ലോ
84. മാവേലിയോണം മുടങ്ങിയല്ലോ

85. അക്കഥകേട്ടാറെ മാവേലിതാൻ
86. ഖേദിച്ചു തൻറെ മനസ്സു് കൊണ്ടും

87. ക്ഷോഭിച്ചു പാരം മനസ്സുമുട്ടി
88. ഊഴിയ്ക്കുടയരോടേവമോതി

89. ''എന്നുടെ ഭൂമിയടക്കം വാങ്ങി
90. ഞാനുപേക്ഷിച്ചിങ്ങു് പോന്നശേഷം

91. മാനുഷരൊക്കെ വലഞ്ഞു് പോയി
92. ദേവകീനന്ദനാ,വാസുദേവാ,

93. കാലികൾ മേച്ചു് നടന്നവനേ
94. പാൽ തൈരു് വെണ്ണ കട്ടുണ്ടവനേ

95. കുചേലന്റെവൽ വാരി തിന്നവനേ
96. അമ്മാവനെ കൊല ചെയ്തവനേ

97. നാരിമാർ കൂറ കവർന്നവനേ
98. നാരിമാരെച്ചതി ചെയ്തവനേ

99. മണ്ണളന്നെന്നെ ചതിച്ചവനേ
100. മോടികളൊക്കെയും മാറ്റിയോനേ

101. ചിങ്ങത്തെ ഓണം മുടക്കിയോനേ
102. ഇങ്ങനെയാകുവാനെന്തു് മൂലം?''

103. മാവേലി തൻമൊഴി കേട്ടനേരം
104. വാസുദേവന്നുമരുളിച്ചെയ്തു

105. ''ഖേദിയ്ക്ക വേണ്ട യെൻ രാജമൗലേ
106. സേവിച്ചുവാണൊരു രാജവീര

107. കാലമൊരാദി ദിനങ്ങൾ തോറും
108. വന്നു് മാനുഷരെ കണ്ടു് കൊൾവിൻ''

109. ചിങ്ങമാസത്തിലെ ഓണം കാണ്മാൻ
110. ഭംഗ്യാ വരികെന്നരുളിച്ചെയ്തു

111. ചിങ്ങമാസത്തിലെ ഓണക്കാലം
112. മാനുഷരെല്ലാരും മേളിയ്ക്കുന്നു

113. മാനുഷരെക്കാണാനന്നു വരു-
114. മെന്നുമാവേലീമരുളിച്ചെയ്തു

115. മാവേലി ചൊന്നതു് കേട്ടനേരം
116. വാസുദേവേനങ്ങരുളിച്ചെയ്തു

117. ''നാരിമാർ ബാലന്മാർ വൃദ്ധന്മാരും
118. ഗോപൻമാർ ഗോപാല നാരിമാരും

119. സേവകർ മറ്റുള്ള ആളുകളും
120. ആകവേ കേൾപ്പിൻ ഞാൻ ചൊൽവതെല്ലാം,

121. '' ചിങ്ങമാസത്തിലെ ഓണം കാണ്മാൻ
122. മാവേലിതാനും വരുമവിടെ

123. ചിങ്ങത്തെ ഓണം മുടങ്ങിടാതെ
124. ആഘോഷമായി നടത്തവേണം

125. പണ്ടേതിനേക്കാൾ വിചിത്രമായി
126. വേണ്ടുന്നതെല്ലാമൊരുക്കീടേണം''

127. ചെത്തിയടിച്ചു് വഴി നടകൾ
128. വെൺ മണൽ തൂവി വഴി നടപ്പാൻ

129. വെൺമയിൽ ചുവ്‌രും നിലങ്ങളെല്ലാം
130. പൊൻമയമാക്കി മെഴുകിടേണം

131. കുമ്മായം കൊണ്ടു് മെഴുകുന്നോരും
132. ചെമ്മണ്ണു് കൊണ്ടു് തറപിടിച്ചു്

133. മുറ്റത്തു് വട്ടക്കളവുമിട്ടു്
134. ഗോമയം കൊണ്ടു് മെഴുകിത്തേച്ചും

135. പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ടു് മതിൽ വളച്ചും
136. ആർപ്പു് വിളിച്ചുമലങ്കരിച്ചും

137. ആനന്ദമെന്നേ പറവാനുള്ളൂ
138. എത്രയും ഘോഷങ്ങളെന്നേ വേണ്ടൂ

139. ആണ്ട വില്ലമ്പു് കടുന്തുടിയും
140. തുംബുരു വീണ കുഴൽനാദവും

141. മദ്ദളം ചെണ്ട മുരശുടുക്കും
142. നല്ല കുഴൽ വീണ ചിന്തുരാഗം

143. വാളേറുമമ്മാനമാട്ടമെല്ലാം
144. പന്തടിയിത്തരമൊട്ടു് ഘോഷം

145. നാരിമാർ ബാലൻമാർ വൃദ്ധൻമാരും
146. ലീലകൾ പൂണ്ടു് വസിയ്ക്കുംകാലം

147. മാനം വളച്ച വളപ്പകത്തു്
148. നല്ല നഗരങ്ങളെല്ലാടവും

149. നെല്ലുമരിയും പലതരത്തിൽ
150. വേണ്ടുന്ന വാണിഭമൊന്നു് പോലെ

151. ആന കുതിരകളാടുമാടും
152. കെട്ടിവരുന്നതിനറ്റമില്ലാ

153. ശീലത്തരങ്ങളും വേണ്ടുവോളം
154. നീലക്കവിണികൾ ചിറ്റാടയും

155. കായങ്കുളച്ചേല പോർക്കളത്തിൽ
156. തോരനെഴുതിയ വാളിൻ പിടി

157. നായകവീരൻമാർക്കറ്റമില്ല
158. കെട്ടിവരും പൊന്നിനറ്റമില്ല

159. നല്ല മണല്പാടൻ നല്ലെഴുത്തൻ
160. മാങ്കോരത്തോരനുമെള്ളുണ്ടയും

161. വേണ്ടും തരങ്ങളും വേണ്ടുവോളം
162. നഗരിയിൽ നല്ലതു് കോഴിക്കോടൻ

163. ചീനത്തെ മുണ്ടുകൾ വേണ്ടുവോളം
164. തെക്കർ കിഴക്കർ കവിണിയുണ്ടു്

165. ഓരോ തരങ്ങളിൽ വേണ്ടുവോളം
166. പട്ടുപുടവകൾക്കറ്റമില്ല

167. കണ്ണാടി കസ്തൂരി കർപ്പൂരവും
168. പച്ചപ്പുഴുച്ചാന്തും സിന്ദൂരവും

169. അഷ്ടഗന്ധങ്ങളും ചന്ദനവും
170. നല്ല കരിപ്പെട്ടി നാരങ്ങയും

171. വെറ്റിലടയ്ക്കയും നാളികേരം
172. ജീരകം ഉള്ളി കടു(ക്) മുളകു്

173. ശർക്കര തേനോടു് പഞ്ചസാര
174. എണ്ണയും നെയ്യും വെളിച്ചെണ്ണയും

175. ഈ വണ്ണമുള്ള വിശേഷങ്ങളും
176. സാന്നാഹം ചൊന്നാലൊടുക്കമില്ല

177. പച്ചക്കുലയും പഴക്കുലയും
178. പപ്പടക്കെട്ടുകൾ വേണ്ടുവോളം

179. എണ്ണമില്ലാതോളമെന്നേ വേണ്ടൂ
180. കണ്ടവർ കൊണ്ടും കൊടുത്തും വാങ്ങി

181. വേണ്ടുന്നതൊക്കെയും വേണ്ടുവോളം
182. ഞാനിതു് ചൊന്നാലൊടുക്കമില്ല

183. അങ്ങനെയെല്ലാമിരിയ്ക്കും കാലം
184. മാവേലിതാനുമെഴുന്നള്ളുന്നു

185. തൃക്കടല്ക്കരെയ്ക്കുലകൊഴിഞ്ഞു്
186. ദിത്യചന്ദ്രന്മാരും വന്നു് ചേർന്നു

187. വെള്ളാന രണ്ടുമിരുപുറവും
188. ലോകം കുലുങ്ങിന വാദ്യങ്ങളും

189. ശംഖു് നാദങ്ങൾ മുഴക്കംകൊണ്ടു്
190. ദിക്കുകൾ തോറും നിറഞ്ഞു് തോന്നി

191. വെള്ളാന തന്റെ കഴുത്തിലേറി
192. മാവേലി തൻറെയെഴുന്നള്ളത്തു്

193. ആദരവോടെ തൻ ചേകവരും
194. നാഗൻമാർ വീരൻമാർ നായകരും

195. നാരിമാർ പാടിയുമാടിക്കൊണ്ടും
196. പാടുന്ന താളത്തിൽ നൃത്തം വച്ചു

197. എത്രയുമാനന്ദമെന്നേയുള്ളൂ
198. ആഘോഷമെന്നേ പറവാനുള്ളൂ

199. ലോകങ്ങൾ കണ്ടു് തെളിഞ്ഞ ശേഷം
200. മാവേലി പോകുന്ന നേരത്തിങ്കൽ

201. നിന്നു് കരയുന്നു മാനുഷരു്
202. മാവേലി അപ്പോഴരുളിച്ചെയ്തു:

203. ''ഖേദിയ്ക്ക വേണ്ടെന്റെ മാനുഷരേ
204. ഏറെനാൾ ചെന്നേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ

205. കൊല്ലമോരോന്നു് തികഞ്ഞിടുമ്പോൾ
206. ഓണത്തിനെന്നും വരുന്നുമുണ്ടു്

207. കാലമിതൊന്നു് തികഞ്ഞിടുമ്പോൾ
208. വീണ്ടുമീനാടു് വാഴുന്നുമുണ്ടു്

209. നിങ്ങളെല്ലാരുമനുസരിപ്പിൻ
210. ചിങ്ങത്തിലുള്ള തിരുവോണങ്ങൾ''

211. എന്നതു് കേട്ടുടൻ മാനുഷരു്
212. നന്നായ് തെളിഞ്ഞു മനസ്സു് കൊണ്ടു്

213. ശങ്കര നിർമ്മിതമായ പാട്ടു്
214. വിദ്യയില്ലാത്തവർ ചൊല്ലുന്നേരം

215. വിദ്വാൻമാർ കണ്ടതിൻ കുറ്റം തീർപ്പിൻ
216. ഇപ്പാട്ടു് പാടി സ്തുതിച്ചിടുവിൻ

217. ഇക്കഥ പാടിക്കളിയ്ക്കുന്നോർക്കും
218. ദിക്കറിയാത്തവർ കേൾക്കുന്നോർക്കും

219. ദുഃഖമൊഴിഞ്ഞു് സുഖമുണ്ടാകും
220. മക്കൾ മരുമക്കളേറ്റമുണ്ടാം

221. തൃക്കടല്ക്കരെത്തിരുമന്നന്റെ
222. ഇപ്പാട്ടു് പാടി സ്തുതിയ്ക്കുന്നോർക്കു്

223. പ്രാണനപായം വരുന്ന കാലം
224. മാതേവപാദത്തിൽ ചെന്നുചേരാം

225. ഇക്കഥ ചൊന്നൊരു തത്തത്താനു്
226. ആമോദത്തോടെ വസിച്ചിടുവാൻ

227. പാടിപ്പറന്നു് പോയ് തൃക്കാക്കരെ
228. മെല്ലെവെച്ചെന്നു് സുഖിച്ചിരുന്നു.

No comments:

Post a Comment